PROGRAM

DR PIOTR DZIADZIO

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Państwowa Służba Geologiczna i Państwowa Służba Hydrogeologiczna realizują ustawowe zadania państwa, które powinny być – i są – silnym wsparciem dla rozwoju regionalnego, dla samorządów, lokalnych społeczności i przedsiębiorców. Wybrany na kolejne Forum PSG i PSH region Górnośląskiego Zagłębia Węglowego charakteryzuje się wyjątkowym nagromadzeniem złożonych zagadnień geologicznych, od geologii złożowej i transformacji górnictwa węgla kamiennego, poprzez zmiany środowiskowe i degradację terenów oraz zasobów wód podziemnych, po ochronę georóżnorodności i zabytków dziedzictwa górniczego. Na obszarze tym działa najstarsza regionalna jednostka Państwowego Instytutu Geologicznego, która w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Składając geologom Oddziału Górnośląskiego serdeczne gratulacje, zachęcam do udziału w Forum i zapoznania się z tematyką realizowanych przez Oddział zadań służby geologicznej i hydrogeologicznej.

DR INŻ. MATEUSZ DAMRAT

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Kolejne, 4. Forum zostanie poświęcone omówieniu działań realizowanych w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej, które prowadzimy w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ten szczególny w skali kraju obszar stawia przed nami szereg różnorodnych i specyficznych wyzwań w zakresie wyjaśniania złożonych problemów geologicznych i hydrogeologicznych. Mam nadzieję, że zaproponowany na Forum szeroki zakres omawianych tematów spotka się z zainteresowaniem i, co najważniejsze, przedstawione wyniki badań będą dla Państwa pomocnym źródłem wiedzy w rozwiązywaniu problemów regionu.
Serdecznie zapraszam, do zobaczenia na Forum!

OTWARCIE, PREZENTACJA PROGRAMU

NIE TYLKO WĘGIEL KAMIENNY – 100 LAT DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO.

JANUSZ JURECZKA

 

NOWE WYZWANIA DLA BADAŃ ZŁOŻOWYCH W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM.

JANUSZ JURECZKA

 

INTEGRACJA DANYCH GEOLOGICZNYCH I GÓRNICZYCH Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO.

ZBIGNIEW MAŁOLEPSZY

 

REGIONALNE ZNACZENIE KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ.

ANDRZEJ PIOTROWSKI

 

ZAGROŻENIA GEOLOGICZNE PRZEDMIOTEM ZADAŃ PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ.

TOMASZ WOJCIECHOWSKI

PRZERWA

PROBLEMATYKA GEOŚRODOWISKOWA W ZADANIACH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ.

ROBERT FORMOWICZ

 

REGIONALNE BADANIA ZASOBÓW I JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W ZADANIACH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ.

LIDIA RAZOWSKA-JAWOREK, MARCIN PASTERNAK

 

ROZWÓJ SIECI MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO, W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ.

JAROSŁAW SZULIK, MARCIN ZEMBAL

 

OD IDEI DO REALIZACJI – EDUKACJA GEOLOGICZNA I OCHRONA GEORÓŻNORODNOŚCI W ZADANIACH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ.

PAWEŁ WOŹNIAK

 

SERWISY INTERNETOWE BAZ DANYCH W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM.

MICHAŁ ROLKA, REMIGIUSZ MAŚLANKA

PRZERWA

DYSKUSJA – ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAKOŃCZENIE FORUM

KONTAKT:

Anna Bagińska

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 22 45 92 174; forum@pgi.gov.pl

Paweł Jaskóła

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 224592 724; forum@pgi.gov.pl

Forum PSG, PSH jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.