PRELEGENCI

DR JANUSZ JURECZKA

dyrektor Oddziału Górnośląskiego, PIG-PIB

Geolog, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu. Jest specjalistą w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla, w tym pozyskiwania metanu wierceniami kierunkowymi. Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu oraz prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń w Polsce, działających pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autor lub współautor 150 specjalistycznych publikacji oraz ok. 100 opracowań archiwalnych. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii II.

DR ZBIGNIEW MAŁOLEPSZY

główny specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Geolog, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się tworzeniem statycznych modeli geologicznych, czyli kartografią wgłębną z wykorzystaniem metod numerycznych. Posiada 25-letnie doświadczenie w kartowaniu wgłębnych struktur geologicznych i parametrów zbiornikowych skał w Polsce, na Antarktydzie, w Peru, Nigerii i w USA. Jest autorem cyfrowej wersji trójwymiarowego modelu geologicznego Polski (2005). Współtworzy system wizualizacji modeli geologicznych https://geo3d.pgi.gov.pl/pl

MGR ANDRZEJ PIOTROWSKI

starszy specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Geolog, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w zakresie kartografii geologicznej, od 2010 r. bierze udział w projekcie System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Autor i współautor kilkunastu map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz powiatowych rejestrów osuwisk i terenów zagrożonych, a także kilku arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1: 50 000. Od 2019 r. członek zespołu koordynacyjnego SMGP, w którym pełni funkcję koordynatora dla regionu Górnego Śląska. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii VIII.

DR TOMASZ WOJCIECHOWSKI

kierownik Centrum Geozagrożeń, PIG-PIB

Autor licznych publikacji w zakresie osuwisk i zagrożeń geologicznych. Współautor dokumentacji monitoringu osuwisk oraz map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Od 2008 r. bierze udział w projekcie System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Członek Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków w województwie małopolskim.

MGR ROBERT FORMOWICZ

starszy specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Geolog, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie geologii gospodarczej, środowiskowej, złożowej oraz systemów informacji przestrzennej (GIS). Od 1997 r. zaangażowany w prace związane z Mapą Geośrodowiskową Polski w skali 1:50 000.Autor i współautor licznych map, baz danych i opracowań związanych z geologią środowiskową.

DR LIDIA RAZOWSKA-JAWOREK

zastępca dyrektora Oddziału Górnośląskiego, PIG-PIB

Hydrogeolog, ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Keele w Wielkiej Brytanii oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajmuje się szerokim zakresem badań hydrogeologicznych obejmujących: hydrogeologię regionalną, zanieczyszczenie i ochronę wód podziemnych, modelowanie hydrogeochemiczne, składowanie CO2 w formacjach geologicznych, kwaśne wody kopalniane i wody mineralne, a także pozyskiwaniem surowców z wód podziemnych. Jest wykonawcą i redaktorem regionalnym wielu arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski, autorką i współautorką ponad 100 specjalistycznych publikacji, w tym 13 zagranicznych. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii V.

MGR MARCIN PASTERNAK

starszy specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Absolwent geologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Politechnice Śląskiej. Specjalizuje się w geotechnice, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz GIS. Przez ponad 15 lat pracy zawodowej opracował szereg dokumentacji geologicznych, opinii oraz map. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii V, VII, XI i XII.

MGR JAROSŁAW SZULIK

starszy specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Absolwent kierunków geologia – specjalność hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego oraz geografia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim pracuje od 2010 r. Zajmuje się głównie prowadzeniem badań monitoringowych wód podziemnych, które mają na celu dostarczanie wyników pomiarów, badań ilości i jakości tych wód, koniecznych dla oceny ich stanu ilościowego i chemicznego. Akredytowany próbkobiorca Zespołu Opróbowania Wód PIG-PIB. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii V, VII oraz XII.

MGR PAWEŁ WOŹNIAK

starszy specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Paleontolog, od 1992 r. pracownik Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu, opiekun sali ekspozycyjnej oddziału. Oprócz zadań wynikających z obowiązku pełnienia służby geologicznej kraju, prowadzi również szeroko rozumianą działalność edukacyjną. Autor/współautor wielu referatów i publikacji popularnonaukowych, a także licznych projektów i przedsięwzięć geoedukacyjnych oraz geoturystycznych.

MGR INŻ. MICHAŁ ROLKA

starszy specjalista w Oddziale Górnośląskim, PIG-PIB

Informatyk, absolwent Politechniki Śląskiej. W Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim pracuje od 2004 r. Realizuje m.in. prace w systemach GIS, wymagające łączenia i przetwarzania danych pochodzących z różnych źródeł oraz ich graficznej prezentacji. Specjalizuje się w pracach informatycznych z zakresu geologii złożowej i środowiskowej.

KONTAKT:

Anna Bagińska

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 22 45 92 174; forum@pgi.gov.pl

Paweł Jaskóła

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 224592 724; forum@pgi.gov.pl

Forum PSG, PSH jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.